Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Trhlina – spára a prasklina.

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Důležitou indicií k pochopení stavební historie zkoumaného objektu je výskyt různých trhlin jak ve svislém zdivu, tak i v klenbách. Zatímco u kleneb jde takřka vždy o praskliny vzniklé samovolným působením statických sil působících na stavbu, pak u vertikálního zdiva mohou trhliny v omítce naznačovat dotyk zdiva odlišného charakteru a indikovat spáru mezi oběma konstrukcemi.
  Autorství
Autor: Jan Beránek (beranek)
Vloženo: 2011-11-21 18:45:54
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Stěny, Stropy a klenby, Průčelí

Klíčová slova: neznámý, Kutná Hora, Hrusice, Lochovice, Toužim, 1, 10, st. 17, 31957/2-1043, 15233/2-2070, románský sloh, gotika, baroko, renesance, zámek, kostel, neznámý, Kutná Hora, Hrusice, Lochovice, Toužim, 1, 10, st. 17, 31957/2-1043, 15233/2-2070, Trhlina – spára a prasklina.
  Text
V průzkumech se běžně setkáváme se situací, kdy především ve svislém zdivu pozorujeme různé trhliny. V případě, že je zkoumaná plocha zdiva omítaná, nelze na první pohled při standardním nedestruktivním průzkumu rozpoznat, zda jde o prasklinu vzniklou v důsledku působení statických poruch (obr. 1) či o spáru, která vzniká na rozhraní zdiva odlišného charakteru. Určitým vodítkem pro interpretaci trhliny jako praskliny je její návaznost mezi klenbou a svislým zdivem v interiéru stavby. V případě svislého zdiva je situace komplikovanější a teprve detailní průzkum obou líců příslušné zdi poskytne (a to ne vždy) vysvětlení dané anomálie. Typickým příkladem jsou zazděná starší okna kostelních lodí (obr. 2), patrná v na vnitřním líci obvodových zdí v podkroví nebo spáry ve zdivu indikující různé stavební etapy, spojené především s přístavbou navazujících částí (obr. 3). Charakter trhliny se pozná až v momentu, kdy omítka kryjící zdivo je opadaná, často právě na rozhraní konstrukcí odlišných stavebních etap (obr. 4).
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady
Obr. 1 Kutná Hora (o. Kutná Hora), kostel sv. Jakuba. Cihelná hřebínková renesanční klenba pokladnice v patře nad jižní sakristií. Trhliny procházející zdivem klenby mají shodný směr a vznikají v důsledku odklánění jihovýchodního nároží lodi a přilehlé sakristie s pokladnicí jihovýchodním směrem. Příčinou jsou základy stavby založené patrně na starých důlních šachtách, předcházejících založení zděné stavby farního kostela sv. Jakuba. Obr. 2 Hrusice (o. Praha - východ), kostel sv. Václava. Pohled na severní zeď lodi s pískovcovým portálem pozdně románského charakteru. Po straně barokních oken se o něco výše než ony probíhá v omítce trhlina (označena šipkou), jednoznačně indikující zazděné původní románské špaletové okénko lodi, jehož vnitřní špaletu můžeme spatřit na vnitřním líci zdi v podkroví lodi. Obr. 3 Lochovice (o. Beroun), zámek čp. 1. Severní část západního křídla, kde obvodovou zdí poblíž okrouhlé nárožní věže probíhá zdivem v celé jeho výši rovná vertikální trhlina. Detail u místa s opadanou omítkou ukazuje, že jde o spáru dokládající odlišné stavební etapy. Spára vznikla přístavbou navazující jižní části západního křídla v raně barokním období (do 1649). Obr. 4 Toužim (o. Karlovy Vary), zámek čp. 1. Dvorní zeď zadního objektu zámku v Toužimi. Vzhledem k devastaci celého areálu zdivo chátrá a omítka opadává ve větších plochách. Díky tomu můžeme pozorovat charakter obvodového zdiva a určovat relativní chronologii jednotlivých stavebních etap od středověku až do sklonku baroka. Na snímku je patrná spára mezi zdivem armovaného nároží středověké části stavby a barokní přístavbou (na snímku vlevo).
Obr. -1 Kutná Hora

Kutná Hora
Obr. -1 Panenský Týnec

Panenský Týnec
Obr. -1 Panenský Týnec

Panenský Týnec
  Odkazy
heslo Lochovice, in: Umělecké památky Čech 2, K – O, ed. E. Poche, Praha 1978, s. 306. J. Beránek, Zámek v Lochovicích. K problematice a výsledkům stavebněhistorického průzkumu, Svorník 4/2006, s. 233 – 250. heslo Hrusice, in: Umělecké památky Čech 1, A – J, ed. E. Poche, Praha 1977, s. 475. heslo Toužim, in: Umělecké památky Čech 4, K – O, ed. E. Poche, Praha 1982, s. 69 - 70.
  Poznámky
Terminologie trhlina versus prasklina není sjednocena. V rámci hesla bylo termínu "trhlina" použito ve smyslu nadřazení "prasklině" a "spáře". Prasklina je pak chápána jako výsledek působení statických sil ve stěvbě samotné, zatímco spára je výsledkem stavební činnosti, kdy je ke starší konstrukci přiložena jiná, chronologicky mladší.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz