Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Opatský palác ve stodole ?

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Na tomto příkladě zaniklé významné sakrální stavby (benediktinského kláštera) můžeme sledovat, že i v poměrně nenápadné a utilitárně vyhlížející venkovské stavbě můžeme dospět k překvapivým zjištěním a objevům - zde byl v nenápadné farní stodole zjištěn jak pozdně gotický kostel, tak významné pozůstatky honosné románské architektury z 12. století.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-10 16:24:33
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Základní skladba objektu, Stavební historie, Info vycházející ze stavby

Klíčová slova: Opatský palác ve stodole ?, románský sloh, gotika, klášter, fara
  Text
Postoloprty, stavební zbytky opatství „Brána apoštolů“. Benediktinské opatství „Porta Apostolorum“ bylo založeno zřejmě v 1. čtvrtině 12. století, nejspíše ještě před rokem1120, nedaleko luckého blatného hradiště Drahůš; přesné datum není známo. „Mnich sázavský“ uvádí, že roku 1147 zemřel zdejší v pořadí pátý opat Jistislav. Opatství, jedno z nejvýznamnějších a nejbohatších v Čechách, prošlo nepochybně mnoha přestavbami a úpravami; roku 1420 bylo husity zcela zničeno a postupně zaniklo téměř beze stopy. Areál opatství se nacházel jižně od dnešního náměstí, přibližně v místech barokního schwarzenberského zámku, kostela Nanebevzetí Panny Marie a děkanství. Zde, v hospodářské budově děkanství, byly také počátkem 80. let 20. stol. zjištěny jeho stavební pozůstatky. Zmíněná hospodářská budova obsahuje ve značném rozsahu zdivo kostela sv. Františka, který byl v 15. století vestavěn do polozřícených budov opatství; v 18. století byl zrušen, zčásti zbourán a jeho zbytek upraven na patrovou hospodářskou budovu. V jižní zdi budovy v úrovni patra byly zjištěny nejméně dvě fáze románského kvádříkového zdiva. Část východní, zjevně starší, je při nároží prolomena půlkruhovým románským okénkem s široce rozevřenou špaletou. V západní části zdiva, slabší a lehce ustupující k severu, se nachází jedinečné šestinásobně sdružené románské okno, se záklenky členěnými ústupky, vynesenými na ostruhových konzolách; okno dělí nízké válcové sloupky s krychlovými hlavicemi a patkami s nárožními drápky. Dále k západu pak pokračuje delší úsek mladšího zdiva se zbytky dvou oken a portálu, zřejmě související se zmíněným pozdně gotickým kostelem sv. Františka. Přestože střední část velkolepého románského okna byla poničena prolomením obdélného sýpkového okénka, a zbytek je zatím odhalen pouze zčásti, je zřejmé, že se jedná o neobyčejně významný nález, dokumentující vysokou úroveň architektonické podoby zaniklého kláštera.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1

  Odkazy
• Sommer, P. – Štauber, B.: Příspěvek k lokalizaci kláštera v Postoloprtech. Archeologické rozhledy XXXV, 1983, s. 540 – 51, 596 – 600. • Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 437 – 8.
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz