Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

„Parléřovská kružba z 19. století" – zajímavý doklad díla Josefa Mockera

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Na příkladě okenní kružby, kterou roku 1883 doplnil Josef Mocker okno ve vysokém chóru kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, můžeme sledovat vysoký stupeň Mockerových znalostí ohledně gotického tvarosloví.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-10 17:32:47
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Doplňující prvky, Stavební historie, Využití pramenů a literatury, Info vycházející ze stavby, Hodnocení, Umělecko historické

Klíčová slova: gotika, neoslohy a eklektismus, kostel, Petr Parléř, Josef Mocker, Kolín
  Text
Kolín, kostel sv. Bartoloměje, okenní kružby jižní strany vysokého chóru. Stavba nového choru kostela sv. Bartoloměje v Kolíně byla zahájena roku 1360 podle projektu Petra Parléře z Gmündu. Svěcení proběhlo roku 1378; stavba však nebyla zřejmě ještě dokončena, protáhla se zřejmě až do počátku 15. století. Chrám byl těžce poškozen požárem roku 1796, a v následujícím období opravován spíše provizorním způsobem. Roku 1869 shořela střecha zvonice v sousedství kostela. Stavitel Josef Hlávka tehdy doporučil kolínským radním tehdy začínajícího architekta Josefa Mockera, který, se následně rekonstrukčních prací ujal. Až roku 1878 byla ustanovena „Jednota pro opravu chrámu sv. Bartoloměje“, která si dala za cíl uvést chrám opět do důstojného stavu, který by odpovídal jeho významu. Jednota opět povolala ke zpracování rekonstrukce Josefa Mockera, s nímž byly výborné zkušenosti, a on následně zpracoval několik návrhů na její provedení. Nejprve bylo přikročeno k rekonstrukci velmi zchátralého opěrného systému vysokého choru. I. fáze prací započala roku 1882 a bylo do ní zahrnuto rovněž „okno v presbyteriu“ (1883). Zakončena byla roku 1887 obnovou točitého schodiště na ochoz. Výše zmíněné okno, nejzápadnější na jižní straně vysokého choru, nemělo kružbu pravděpodobně již od požáru r. 1796. Tento stav je doložen fotografií Andrease Grolla z r. 1856 (obr. 2). Mocker zde byl postaven před úkol, navrhnout kružbu, která by doplnila jedinečný celek; ani dvě z ostatních sedmi kružeb v oknech vysokého choru nejsou stejné, i ta chybějící musela být tedy odlišná – což Josef Mocker plně pochopil a vytvořil na jejím místě naprosto dokonalou „parléřovskou“ kružbu, tvořenou systémem plamínků rotujících kolem šestilisté rozety. Ostatní originální okenní kružby pak byly v průběhu III. fáze rekonstrukce, vedené Ludvíkem Láblerem, nahrazeny roku 1906 přesnými replikami. „Mockerovu kružbu“ lze považovat za skutečně skvělý tvůrčí počin architekta, který byl obeznámen se středověkou architekturou jako jen málo z jeho současníků, což je fakt, který nebyl možná až doposud plně doceněn.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1

  Odkazy
Bachmann, Erich: Eine spätstaufische Baugruppe in Mittelböhmischen Raum, Leipzig 1940 Birnabaum. Václav: Gotické umění. Architektura, in: Dějepis výtvarného umění v Čechách, Praha 1931, s. 99-180. Braniš, Josef: Dějiny umění středověkého v Čechách II., Praha 1893 Cechner, Adolf: Josef Mocker (heslo), in: Ottův slovník naučný XVII., Praha 1901, s. 485-486 Grueber, Bernhardt: Charakteristik der Baudenkmale Böhmens, in: Mittheilungen der k.k. Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale I. Wien 1856, s. 214-215, 221 Grueber, Bernhardt: Die Kunst des Mittelalters in Böhmen II – III, Wien 1874 - 1877 Chytil, Karel: Petr Parléř a mistři gmündští. Praha 1886 Chytil, Karel: K otázce o původu mistrů Gmündských, in: Památky archaeologické a místopisné 14, Praha 1889. Jelínek, Zdeněk - Helfert, Zdeněk: Kolínsko, Praha 1990 Kamarýt, Jan: Kolínské náhrobky a nápisné texty, in: Středočeský sborník historický, 16, 1981 Kamarýt, Jan: Požár Kolína v roce 1796, in: Práce muzea v Kolíně, 4, 1987 Kamarýtové, Jan a Ladislav, Kolínský chrám. Stavebně historický popis, Kolín 1988 Kroupa, Pavel: Rostlinný ornament v Hradišti n.Jiz., Kolíně a Kouřimi ve 13.stol. in: Památky středních Čech, 2, 1987 Kuča, Karel: České, moravské a slezské zvonice, Praha 2001 Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3, Kolí--Mi, Praha 1998, s. 30-44 Kunst, H.J.: Die Enstehung des Hallenumgangchores, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 18, 1969 Kuthan, Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města - hrady - kláštery - kostely, Vimperk 1994, s. 193-201. Lehner, F.J.: Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně n.L. in: Method 26, č. 5-6, Praha 1900, s. 49-56 Líbal, Dobroslav: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001, s. 186 Mádl, Karel B: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kolínském, Praha 1897, s. 19-44. Neuwirth, J.: Peter Parler von Gmünd. Pábíček, J.V.: Paměti královského města Kolína, ed.W.W.Tomek, Časopis českého museum, 1848 Patrný, Michal – Urban, Jan: Děkanský chrám sv. Bartoloměje Apoštola v Kolíně nad Labem, standardní stavebně – historický průzkum, Praha 2005 Petr, Stanislav (ed.): Pamětní kniha města Kolína od roku 1501, in: Práce Muzea v Kolíně 3, 1984, s. 39-81. Podlaha, Antonín: Posvátná místa Království českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a náboženství, díl IV - vikariáty Kolínský a Rokycanský, Praha 1910, s. 25. Prášek, Vojtěch: 700 let města Kolína, In: Kolínsko, Kolín 1957, s. 21-41. Schaller, Jaroslaus: Topographie der Königreichs Böhmen X., Prag 1788, s. 38-41 Sommer, Johann Gottfried: Das Königreich Böhmen, XII., Prag 1847, s. 221 Straka, František, Kolínské kostely a památky, Kolín 1940. Svoboda, Jan: Postupný seznam farářů a děkanů královského města Kolína během 520 let, totiž od roku 1360 do roku 1880 a nahodilé při tom události, in: Nebeský lékař Kristus Ježíš v zázračném svém obraze v kostele děkanském chrudimském od 5. dubna 1676 k veřejnému uctění vystavený..., Kolín 1880, s. 90-104. Swoboda, K.M.: Studien zu Peter Parler. In: Beitrage zur Geschichte der Kunst im Sudeten – und Karpathenraum. Brünn u. Leipzig 1939. Šimák, J.V., Pronikání Němců do Čech kolonizací ve 13. a 14. století - České dějiny I. 5, Praha 1938 Štiková-Radová, M: Předrománská a románská architektura Středočeského kraje, Praha 1983 Tkadlec, Pavel: Stavebně-historický vývoj chrámu sv. Bartoloměje, závěrečná písemná práce specializačního pomaturitního studia pam. péče při St. ústavu pam. péče a ochrany přírody v Praze, Kolín 1987 Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců, Praha 1936 Umělecké památky Čech 2, K/O, ed. Emanuel Poche, Praha 1978, s. 82-88 Vávra, Josef - Sixta, Václav - Hlaváček, Antonín: Dějiny a popis děkanského chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, Kolín 1910 Vávra, Josef: Dějiny královského města Kolína I.-II, Kolín 1888 Wirth, Zdeněk: Renovace kolínského arciděkanského chrámu, in: Věstník Klubu Za starou Prahu 1, 1910, č. 10, s. 76-77. Wundram, M.: Gmünd – Prag – Kolin – Kuttenberg, Überlegnungen z. Architekten Peter Parler, in: Veröff. D. Collegium Carolinum, Bd.70 ( Festschrift F. Seibt), München 1992 Zap, Karel Vladislav: Hlavní chrám sv.Bartoloměje v Kolíně, in: Památky Archeologické IV, 1860, s.173-184.
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz