Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Určení stavebníka pomocí nápisu v tympanonu portálu

Zpět k vyhledávání
  Anotace
V tomto případě jde o určení stavebníka pomocí nápisu v tympanonu portálu hlavního západního vstupu. Špatně čitelná písmena IHS nás ve spolupráci s archivním průzkumem dovedou až k Jezuitskému řádu, jakožto zadavateli přestavby kostela. Musíme mít ovšem na paměti, že písmena IHS nemusí vždy znamenat devízu Tovaryšstva Ježíšova, ale mohou být prostým latinským ..............
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 15:29:15
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Průčelí

Klíčová slova: Určení stavebníka pomocí nápisu v tympanonu portálu, baroko, kostel, neznámý, Křesetice
  Text
Původně patřily Křesetice městu Kutné Hoře, kterému bylo panství spolu s dalšími zkonfiskováno roku 1625 za účast na stavovském povstání. Poté je císař daroval jezuitům. Ty nejprve začali s úpravami kostela sv. Markéty, který už v roce 1633 opravili a opatřili mramorovým portálem spolu s novými schody. Titulární světici využili jezuité k upevnění pravé římskokatolické víry a podporovali její kult především poutěmi a zřízením bratrstva. Konkrétně šlo o kongregaci Navštívení P. Marie a sv. Isidora, potvrzené roku 1675 v Římě. Roku 1680 vystavěli od základů novou věž, na kterou přenesli již dříve zhotovený mramorový portál, jenž nese v tympanonu segmentového štítu jeden z jezuitských znaků IHS. V roce 1697 nechali také na hlavní oltář vymalovat obraz sv. Markéty, „malovaný pověstným českým malířem“. Tímto malířem byl J. J. Heinsch. V polovině 18. století k němu ještě přibily čtyři obrazy z okruhu Ignáce Raaba (obraz sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského). Kromě zvelebování kostela, zřídili jezuité v roce 1688 také novou školu a přestavěli si starou tvrz na svou rezidenci. Dále nechali kolem roku 1720 na okraji Křesetic postavit sochu sv. Barbory, která vznikla pravděpodobně v dílně Františka Bauguta.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Křesetice

Křesetice
Obr. 2 Křesetice

Křesetice
  Odkazy
  Poznámky
Prameny: SOkA Kutná Hora, fond Bohumil Hanuš, inv. č. 16, kart. č. 9. Historia collegii S.J. Kuttenbergensis ab anno 1626 (opis), P. 3. Novák, Pavel, Ora et labora. O podnikatelských aktivitách kutnohorských jezuitů. In: Krásné město, 2009, č. 1. Slavík, F. A., Panství Kutnohorské, Kutná Hora, Šolc, 1882. Načeradská, Petra, Nápisy okresu Kutná Hora, Artefactum ÚDU 2008. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy, Praha 1989. Jákl, Pavel, Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska, I. díl Střední Čechy, Libri Praha 2004. Úlovec, J., Encyklopedie českých tvrzí, Praha 2002. Bílek, Tomáš, Dějiny konfiskací v Čechách. Praha 1882. Zavadil, Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem. Díl 2, část, sešit C: 2, Kutná Hora 1914.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz