Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Tektonický smysl klasického tvarosloví

Zpět k vyhledávání
  Anotace
V případě opravy památky je nutné shromáždit všechny dostupné materiály. Největší vypovídací hodnotu mají pochopitelně původní plány. Samozřejmostí jsou archivní fotografie, pokud jsou dostupné. Pokud dostupné nejsou je možné pomocí zkušeností a poznání tektonického smyslu klasického tvarosloví určit případné chybějící články. Při porovnání staršího stavu s tím po poslední opravě vidíme jak absence soklu nad podnoží z kvádrovou rustikou pozměňuje výraz exteriéru stavby.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 15:34:43
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Náměty, Péče o objekt

Klíčová slova: Tektonický smysl klasického tvarosloví, J. F. Jöndl, Blovice, klasicismus, hrobka
  Text
Hrobní kaple stojí u kostela sv. Jana Evangelisty v areálu bývalého hřbitova. Volně stojící stavba na mírně obdélném půdorysu s půlválcovým zakončením presbytáře. Celá stavba je umístěna v prudkém svahu, který architekt využil tak, že do dolní části umístil samotnou hrobku (místnost pro uložení rakví s ostatky), která je samostně přístupná. V horní části je kaple. Exteriér je členěn masívním soklem tvořeným kvádrováním v omítce, který obíhá celou loď i apsidu. V soklu je termální okno rámované profilovanou římsou, jeho parapet nese dvojice drobných konzol. Vedle tohoto okna je jednoduchý vstup do krypty. Dále je fasáda lodi členěna pilastry s toskánskými hlavicemi stojícími na průběžném soklu a nesoucí jednoduchou římsu. Mezi pilastry jsou umístěna termální okna. Apsida je užší než loď, členění jejího pláště utvářejí pilastry, které jej dělí na tři pole, ve dvou z nich jsou termální okna. Hlavní průčelí je dvoupatrové, druhá etáž tvoří zároveň atikové převýšené patro nad hlavní římsou. Průčelí má celou fasádu pokrytou kvádrováním, střední část je zvýrazněna pilastry s dvakrát odstupněnými vpadlými poli. Tyto pilastry nesou průběžnou patrovou římsu, která je zalamována v místě jejich hlavic. Zároveň tyto pilastry nad římsou pokračují, nesou dvakrát odstupňovaný úsek římsy umístěný pod architrávem římsy korunní. V této horní části střední pole je umístěné velké termální okno rámované římsou. Korunní římsa nese klasické kladí s nezdobeným vlysem, vše završuje zploštělý trojúhelný štít nesoucí ve svém středu železný latinský kříž. Hlavní osový vchod ustupuje za hlavní fasádu a je rámován pilastry nesoucími překlad a nad ním římsu, která nese nápisové pole, v kterém je umístěno datum vzniku stavby (MDCCCXXXIII). Střecha je sedlová nad presbytářem půlkuželová.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Blovice

Blovice
Obr. 2 Blovice

Blovice
  Odkazy
  Poznámky
Poche E. a kol., Umělecké památky Čech, Praha 1977, s. 89. Kuthan J., Muchka I., Aristokratická sídla období klasicismu, Praha: Akropolis 1999, s. 86. Rožmberský P., Zámek hradiště, Plzeň 2004 Raušar F., Blovice a zámek Hradiště, Plzeň 1927. Kovařík V., Blovice 1284-1984: 700 let města, Blovice 1984. Krňoulová L., Blovice: průvodce minulostí a současností, Blovice-Okresní muzeum Plzeň-jih 2002, s. 7. Hrady, zámky a tvrze v Čechách a na Moravě a ve Slezsku, Praha 1985.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz