Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Barokní bazén v interiéru jezuitské koleje

Zpět k vyhledávání
  Anotace
V přízemí severního křídla bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře byla objevena nádrž, jejíž účel zatím není úplně objasněn. Jde pravděpodobně o součást lázní, které byly umístěny vedle lékárny. Existence takové nádrže přináší řadu otázek, jako jsou způsob plnění a vypouštění, povrchová úprava vnitřních stěn, smysl umístění vedle lékárny atp.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 15:46:50
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Interiér, Prvky a vybavení

Klíčová slova: Barokní bazén v interiéru jezuitské koleje, baroko, klášter, Kutná Hora
  Text
Při posledním průzkumu jezuitské koleje prováděného v roce 2009 došlo k nálezu nádrže či bazénu v přízemí severního křídla. Došlo k jeho částečnému odkrytí. Nejpravděpodobnějším účelem nádrže, či spíše bazénu, je, že byl součástí barokních lázní umístěných v této a navazující místnosti. Otázkou prozatím zůstává účel jeho blízkosti u předpokládané lékárny a také jakým způsobem probíhal provoz takových lázní. Zda lázně sloužili pouze pro členy Tovaryšstva Ježíšova, nebo zda mohly být používány ve spojení s nějakými léčebnými postupy i pro světské osoby. Nádrž má rozměry 423 x 316 cm. Hloubka po jejím částečném vybrání 126 cm. Přístupná od východu po šesti stupních v délce 159 cm profilu 32 x 20 cm. Obvod nádrže je zděný, omítaný, koruna obvodového zdiva je z kamenných desek výšky 22 cm při šířce 40 a 45 cm. Desky mají délku mezi 75 a 90 cm. Nádrž je vzdálena od jižní mezitraktové zdi 95 cm, od severní 100 cm od západní 195 cm, schody jsou vzdáleny od východní zdi 285 cm. Archivní zmínky o prostoru „bazénu:“ • „a jedno křídlo střechy z obou stran položeno, kde bude příhodné místo pro laboratoř lékárny, lázeň, čeleď, kancelář.“ • 1 Haubt waserleithung mit 2 Steineren Wasser Behältmysen, dam 1 kleinen mit höltzernen Dachwerk. AKH 20108 – 1780.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 2 Kutná Hora

Kutná Hora
Obr. 3 Kutná Hora

Kutná Hora
Obr. 4 Kutná Hora

Kutná Hora
Obr. 5 Kutná Hora

Kutná Hora
Obr. 5 Kutná Hora

Kutná Hora
  Odkazy
  Poznámky
SOA Kutná Hora, fond Bohumil Hanuš, inv. č. 16, kart. č. 1., kniha č. 1, s. 135. SOA Kutná Hora, fond Bohumil Hanuš, kniha č. 3 - Historia collegii S. J. Kuttenbergensis ab anno 1626 (opis), pag. 9. Plán jezuitského areálu v Kutné Hoře (Desciptio ichnografica spatii, quod sua C. Maiestas nuper Societati Jesu pro collegio aedificando Kuttenbergae attribuit), kopie z počátku roku 1733 podle neznámého originálu před rokem 1667 (ověřená 18. 1. 1734), autor neznámý, grafické měřítko ve stopách. Plán je uložen v NA, Sbírka map a plánů, B XIV 19/1. Další plán zachycující celý areál v podobě z 30. let 18. stol. ve dvou exemplářích zhotovil Johann Josef Mann, v roce 1732. Jeden je uložen v NPÚ pod inventárním číslem PPOP 996-5-979, druhý je v NA pod. inv. číslem B XIV 19/2. K tomu ještě Herout, J., Středověký půdorys a opevnění Kutné Hory, In. ZPP, IX, 1949, s. 49. Ke kutnohorské koleji naposledy nejvíce Vlček, P., Jezuitská kolej v Kutné Hoře. In: Kutná Hora v době baroka, Antiqua Cuthna 1, Kutná Hora 2005, s. 214-220. K dějinám jezuitské koleje a k jejímu stavebnímu vývoji viz Historia et litterae annuae collegii Kuttenbergensis Societatis Jesu 1626–1712 (rkp. Knihovna Národního muzea, sign. VIII C 14); Johannes Miller, Historia provinciae Bohemiae Societatis Iesu ab anno 1555 usque ad annum 1723, III, s. 499-526 (rkp. Národní knihovna, sign. XXIII. C. 104/1). Za cenné připomínky děkuji P. Oulíkové a M. Mádlovi. HORYNA, M. - LANCINGER, L. - MUKOVÁ, J., Kutná Hora, čp. 51-53, bývalá jezuitská kolej. Stavebně historický průzkum, Praha 1999., s. 7. ROUBÍK, F., Smlouva o stavbě jezuitské koleje v Kutné Hoře z roku 1667. In: Památky Archeologické XXXII, 1931, s. 106. Plán byl publikován v článku uvedeném v citaci v pozn. 6. K tomu ještě JÍRA, J. Plány našich jezuitských kolejí a kostelů v Bibliotheque Nationale v Paříži. In: Památky Archeologické, XXXIV, 1925-26, s. 246. POSPÍŠIL, J., Zmizelá Kutná Hora, Kutná Hora 2009, se uvádí jako autor této chodby F. M. Kaňka.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz