Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Přežívání gotických prvků z ideových důvodů

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Přežívání gotického tvarosloví hluboko do 16. a zčásti i 17. století je v českých dějinách umění známá věc. V současné době převládá názor, že šlo o ideové důvody související s rekatolizací po Bílé Hoře a snahou církve navázat na předhusitskou dobu v architektuře. V případě Votic můžeme odvodit z ideového významu vstupu ve formě lomeného oblouku i funkci prostoru tímto vchodem zpřístupněného.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 21:33:34
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Interiér, Stěny

Klíčová slova: Přežívání gotických prvků z ideových důvodů, renesance, kostel, neznámý, Votice, gotika
  Text
Klášterní kostel ve Voticích byl postaven v letech 1627-1629. Z této doby se dochoval i vstup ve formě lomeného oblouku z kostela do prostoru, který je dnes využíván jako kaple P. Marie Pomocné. Ze strany kostela jde o jednoduchý lomený neprofilovaný oblouk. V interiéru kaple je již oblouk zasazen v hluboké segmentové nice. Vzhledem k ideovému významu lomeného oblouku jako návratu k pravé středověké církvi katolické se lze domnívat, že tento vstup vedl i původně do kaple, která byla zasvěcena milostnému obrazu P. Marie. Pro tento obraz byla až později v roce 1700 vybudována barokní kaple.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Votice

Votice
Obr. 2 Votice

Votice
Obr. 3 Votice

Votice
  Odkazy
  Poznámky
Prameny a literatura Prameny Národní archiv, ŘF – Archiv České františkánské provincie Listiny - inv. č. 341 – Dějiny rodu p. z Vrtby od sňatku Barbory Eusebie z Martinic se Sezimou hr. z Vrtby († 1648) a jejich potomků do konce 17. století, listina z 1701, 16. březen kn. 46 – Archivum seu protocollum conventus Otticensis ad S. Patrem Franciscum (v textu uváděno jako konventní kronika) inv. č. 2876, kart. 162 – Dějiny konventu, opisy fundačních listin, atd., 1657–1685 inv. č. 2888, kart. 164 – Opravy a úpravy klášterní budovy, 1936–1950 inv. č. 2892, kart. 164 – Zabrání klášterní budovy k veřejným účelům, 1800–1949 Literatura: BĚLOHLÁVEK Miloslav a kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha 1985 (Votice, Starý a nový zámek, s. 392–393) BENEŠ Petr Regalát –HLAVÁČEK Petr (edd.), Historia Franciscana II. Sborník textů, Kostelní Vydří 2005 BÍLEK Tomáš V., Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, Praha 1882 BONAVENTURA Wilhelm, Minařík Klemens, Dějiny klášterů františkánů v Čechách a na Moravě, Třebíč 1909-10. ELBEL Martin, Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích v 17. a 18. století, Olomouc 2001 ELBEL Martin, Česká františkánská provincie sv. Václav (1570-1790) ActaUniversitatis Palackiannae Olomucensis, Historica 29 (2000), s. 83-96. Františkánské prameny. Velehrad: Ottobre 12, 2001. ISBN 80-86528-02-0. Elektronická verze je dostupná také na www: http://www.kapucini.cz/programy/Programy.htm>. [cit. 30. 6. 2007]. Překladatelé: Markéta Koronthályová, Jiří Bonaventura Štivar OFMCap., Štěpánka Ráchel Popková OSCCap. a další. HABART Čeněk, Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, I.–III., Sedlčany 1925–1928 HISTORIA FRANCISCANA, katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné (1604–2004), Praha 2004 Historia Franciscana II., Sborník textů, redakce P. Regalát Beneš a P. Hlaváček, Kostelní Vydří 2005. Mapa Svatováclavské provincie, in S. Wrbczansky, Nucleus minoriticus (Vetero-Pragae, 1746) HOBZEK Josef, Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, Praha 1987. MINAŘÍK Klemens, Provinciálové františkánské české provincie v letech 1601-1750, in: SHK 1917, XVIII/1 KUKLA, Jan. (1889). Dějiny klášterů sv. Otce Františka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Krnov:Zahrádka sv. Františka, 1889 NÁDHERNÁ Sidonie, Kronika Vrcholových Janovic, Praha 1998 NUSEK Jindřich, Nový pramen ke stavebnímu vývoji kláštera ve Voticích, in: Památky středních Čech 2/2009, s. 17–18. OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, XXVI, reprint Argo / Paseka 2002, s. 1057–1059 (heslo z Vrtby od Augusta Sedláčka) PAVLOVSKÝ Pavel, Votice, Městský národní výbor Votice a Vlastivědný kroužek Votice 1990 PAVLOVSKÝ Pavel, Vyprávění o Voticích, Praha 2000 PODLAHA Antonín – ŠITTLER Eduard, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Sedlčanském III, Praha 1898, s. 135–137 PODLAHA Antonín, Posvátná místa Království Českého VI, Praha 1912, s. 184–189 POCHE Emanuel a kol., Umělecké památky Čech 4, T/Ž, Praha 1982, s. 262–264 SEDLÁČEK August, Hrady, zámky a tvrze království Českého XV, Praha 1927, s. 242 VLASÁK Antonín Norbert, Okres Votický. Nástin statisticko-historický, Praha 1873, s. 10–23 VLASÁK Antonín Norbert, Votice, in: Památky archeologické a místopisné 1, 1854, s. 257–262 VLČEK Pavel – SOMMER Petr – FOLTÝN Dušan, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 686–687 VLČEK Pavel (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004 WILHELM Bonaventura –MINAŘÍK Klement, Dějiny klášterů františkánských v Čechách a na Moravě, Třebíč 1909–1911, s. 62–68 WRBCZANSKÝ Severin, Nucleus Minoriticus, seu vera, et sincera Relatio Originis, et Progressus Provinciae Bohemiae, Conventuum, et Residentiarum, Fratrum, et Sororum Sancti-monialium, Ordin. Minor. S. P. Francisci Strict. Observ. Reform. in Provincia, sub Patrocinio Sancti Wenceslai Ducis, et Martyris, Per Bohemian, Moraviam, et Silesiam existencium, Vetero-Pragae, 1746
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz