Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Srovnání podoby ostění může vést k jednomu stavebníkovi

Zpět k vyhledávání
  Anotace
V rámci hodnocení stavby je nutné přihlédnout i ke stavbám v bezprostředním okolí. Podle shodných detailů jako jsou například ostění vstupů a jejich profilace je možné usuzovat na jednoho stavebníka. Je však nutné hledat i jiná společná vodítka, jelikož profilace vstupu nebo okna může být příliš obecná. Ostění jsou pískovcová a mají shodné rozměry i profilaci. Obě mohou pocházet již z 1. pol. 17. stol.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 21:48:36
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Stěny

Klíčová slova: Srovnání podoby ostění může vést k jednomu stavebníkovi, Přítoky, Mezholezy, baroko, jezuitská rezidence, neznámý, tvrz, sýpka
  Text
Přítoky Tvrz, nebo spíše panské sídlo vystavěl kolem roku 1574 Adam Materna jako renesanční novostavbu. Maternové Přítoky prodali roku 1622 Ladislavovi Hrobčickému z Hrobčic, kterému byl statek skládající se z tvrze, dvora a vsi roku 1623 zkonfiskován. Císařská komora prodala statek v 1629 Albrechtu Libštejnskému z Kolovrat, který jej prodal roku 1631 jezuitům. Ti zpustlý objekt spolu s dvorem opravili, přičemž budovu zastřešili dvěma podélnými krovy, přestavěli jihozápadní nároží a vestavěli do interiéru blok schodiště ze žuly s vřetenovým pilířem uprostřed. S tím souvisí i proražení jednoho vstupu na západní straně. Za panství jezuitů sloužilo zřejmě přízemí k bydlení a patro k hospodářským účelům. Správně byly Přítoky připojeny ke Křeseticům. Nedlouho po zrušení jezuitského rádu došlo při raabizaci v roce 1777, k rozdělení stavby na samostatné čp. 1 a čp. 3. Stejný osud čekal i hospodářský dvůr, který byl rozparcelován a tak se ve značně fragmentárním stavu dochoval dodnes. Mezholezy Statek Mezholezy spolu s Úmonínem byl kutnohorské koleji postoupen věřiteli po zadluženém hraběti Jáchymovi z Bredy roku 1738. Již předtím ovšem jezuité spravovali v Mezholezích jeden dvůr koupený od břevnovského opata za 500 zl., kde roku 1706 vystavěli dům pro ovčáka a v roce 1710 přestavěli sýpku. Výnosy ze statku sloužili pro vydržování studentů v kutnohorském semináři. Nicméně celé panství se všemi sedláky, hospodou a panskou kovárnou roku 1755 prodali hraběti Lotharu Františkovi z Osteinu.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Přítoky

Přítoky
Obr. 2 Mezholezy

Mezholezy
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: ÚLOVEC, J., Encyklopedie českých tvrzí, Praha 2002, s. 624. KAŠIČKA, F. - EBEL, M., 1998, Stavebněhistorický průzkum tvrze v Přítokách, s. 50. BÍLEK, Tomáš, Dějiny konfiskací v Čechách. Praha 1882, s. 76 SOA Kutná Hora, fond Bohumil Hanuš, inv. č. 16, kart. č. 9.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz