Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Nedokončená sakrální stavba - učebnice stavebních postupů

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Na příkladu nedokončené sakrální stavby (zde poutní kostel sv. Wolfganga v Hnánicích u Znojma) múžeme velmi instruktivně sledovat klasický postup přestavby středověkého kostela - starý románsko-gotický kostelík byl provizorně ponechán jako presbytář nového halového trojlodí, aby byl v budoucnu nahrazen novostavbou; k tomu však již nedošlo.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-13 08:05:18
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Základní skladba objektu, Stavební historie, Info vycházející ze stavby

Klíčová slova: Nedokončená sakrální stavba - učebnice stavebních postupů, románský sloh, gotika, poutní kostel
  Text
Obec Hnanice (Gnadelsdorf) je prvně připomínána jako majetek kláštera v Louce r. 1201. Od pradávna zde byl léčivý pramen – zázračná studánka sv. Wolfganga, nad níž vznikla kaple již v románském období; konaly se zde četné pouti – viz německý název obce Gnadelsdorf. Na sklonku 15. století se loučtí premonstráti rozhodli vybudovat zde rozlehlý poutní kostel, inspirovaný dolnorakouským Maria Laach am Jauerling. Autorsky bývá připisován vídeňské huti Lorenze Speninga, která krátce před tím pracovala na dostavbě dómu sv. Štěpána ve Vídni. Kostel byl budován z dobrovolných příspěvků poutníků přibližně v letech 1483 – 1510, poté zřejmě zdroje vyschly a kostel zůstal nedokončen; bylo postaveno halové trojlodí s mohutnou západní věží pevnostního charakteru, presbytář nebyl postaven. Na jeho místě stále stojí část románské nebo raně gotické lodi původního poutního kostelíka, s mladším gotickým polygonálním závěrem. Nad ním ve východní stěně trojlodí vyčnívá vrchol zaslepeného vítězného oblouku, po stranách se sledem šmorců, na něž mělo být zavázáno zdivo nepostaveného presbytáře. V období, kdy bylo zřejmě stále nejisté, zda bude presbytář postaven, byla k jihovýchodnímu nároží trojlodí přistavěna kaple sv. Linhatra, která svým prostým zjevem působí oproti trojlodí téměř provizorním dojmem, ovšem se stavbou presbytáře půdorysně stále ještě počítá. Kostel vyhořel r. 1645 a poté byla původní síťová klenba trojlodí nahrazena klenbou barokní.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1

  Odkazy
• Sedlák, J: K některým otázkám pozdně gotické architektury na jižní Moravě. In: Historická Olomouc a její současné problémy III., Olomouc 1980, s. 200 – 204 • Samek, Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska I., Praha 1994, s. 485 – 488 • 10 století architektury 2 – Architektura gotická. Praha 2001, s. 255.
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz