Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Zobrazit vyhledávací kritéria
 
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-53

  Nalezená hesla
Mayrau

Starší a mladší otvory na fasádě

Jeden z velmi častých případů je zachování starších a novějších oken a vstupů na jedné fasádě. Podle rozmístění starších zbytků frontonů nebo šambrán můžeme rekonstruovat nejen původní rozvržení oken, ale i umístění místností v interiéru stavby. V některých případech zůstalo ovšem rozmístění místností shodné a byla změněna pouze velikost oken.
Votice

Přežívání gotických prvků z ideových důvodů

Přežívání gotického tvarosloví hluboko do 16. a zčásti i 17. století je v českých dějinách umění známá věc. V současné době převládá názor, že šlo o ideové důvody související s rekatolizací po Bílé Hoře a snahou církve navázat na předhusitskou dobu v architektuře. V případě Votic můžeme odvodit z ideového významu vstupu ve formě lomeného oblouku i funkci prostoru tímto vchodem zpřístupněného.
Letov

Kopie nebo varianta jedné stavby?

Kopírování jednotlivých vzorů staveb bylo běžným způsobem realizace přání jednotlivých stavebníků. V případě těchto dvou hrobek jde o příklad téměř doslovného kopírování stavby. V případě zpracování SHP je přínosné zmapovat si podobné stavby v blízkém okolí a v ideálním případě i v širším kontextu. Takové srovnání může přinést další zajímavé upřesňující informace.
Kolín

Problematika umístění ostění vstupů a oken v exteriéru a interiéru

Problematika rozlišení interiéru a exteriéru v případě umístění ostění, které je u okna dnes umístěno v interiéru místnosti a u ostění vchodu do téhož prostoru umístěného do exteriéru.
Votice

Srovnání ikonografických pramenů

Pro františkánské kláštery v Čechách v 1. třetině 18. stol. existuje jeden obecně známý ikonografický pramen obsahující řadu drobných kreseb jednotlivých konventů. Na první pohled jde o jednoduchá schémata, při jejiž interpretaci bychom měli opatrní. V případě Votic se nám ovšem dochoval obraz, který zachycuje klášter téměř ve stejné době, a jejich srovnáním zjistíme, že mapa je i ve svém zjednodušení překvapivě přesná. Otázkou zůstává zda autor mapy nečerpal právě z uvedeného obrazu.
Slavkov

Symbolická výzdoby jako vodítko k účelu stavby

Při prvotním obhlédnutí objektu nebo v případě, že máme na průzkum málo času, je dobré si všímat i drobných detailů jako je například výzdoba mříží. V tomto případě byla do jednoho z prvků výzdoby mříží vložena symbolická hodnota určující jinak běžný typ kaple při kostela jako hrobku. Jde o zlomené stonky vlčích máků, které symbolizují smrt. Přesněji věčný spánek.
Kutná Hora

Barokní bazén v interiéru jezuitské koleje

V přízemí severního křídla bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře byla objevena nádrž, jejíž účel zatím není úplně objasněn. Jde pravděpodobně o součást lázní, které byly umístěny vedle lékárny. Existence takové nádrže přináší řadu otázek, jako jsou způsob plnění a vypouštění, povrchová úprava vnitřních stěn, smysl umístění vedle lékárny atp.
Červené Pečky

Druhotné umístění kamenného ostění vstupu

S ostěním vstupů i oken se na jedné stavbě v průběhu její historie i několikrát hýbalo a někdy je těžké určit jde-li o druhotné nebo původní umístění.
Blovice

Tektonický smysl klasického tvarosloví

V případě opravy památky je nutné shromáždit všechny dostupné materiály. Největší vypovídací hodnotu mají pochopitelně původní plány. Samozřejmostí jsou archivní fotografie, pokud jsou dostupné. Pokud dostupné nejsou je možné pomocí zkušeností a poznání tektonického smyslu klasického tvarosloví určit případné chybějící články. Při porovnání staršího stavu s tím po poslední opravě vidíme jak absence soklu nad podnoží z kvádrovou rustikou pozměňuje výraz exteriéru stavby.
Křesetice

Určení stavebníka pomocí nápisu v tympanonu portálu

V tomto případě jde o určení stavebníka pomocí nápisu v tympanonu portálu hlavního západního vstupu. Špatně čitelná písmena IHS nás ve spolupráci s archivním průzkumem dovedou až k Jezuitskému řádu, jakožto zadavateli přestavby kostela. Musíme mít ovšem na paměti, že písmena IHS nemusí vždy znamenat devízu Tovaryšstva Ježíšova, ale mohou být prostým latinským ..............
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-53