Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Zobrazit vyhledávací kritéria
 
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-53

  Nalezená hesla

Stavitel, stavebník a plán v pozdější interpretaci

V umělecké výzdobě světské i sakrální architektury bývají často - převážně ve skrytých souvislostech - zachyceny okolnosti původu a vzniku dané stavby. Časté je právě vyobrazení stavebníka či stavitele s plánem objektu - v některých případech se může jednat o plán poměrně přesný (Trpísty), v jiných o zcela idealizovaný (Doksany).

Okna tvrze na schodišti fary

V průběhu přestaveb historických objektů docházelo pravidelně - zejména z úsporných důvodů - k druhotnému užití materiálu ze starší fáze stavby; v tomto případě částí profilovaných renesančních okenních ostění, jichž bylo použito na výstavbu nového schodiště do sklepení objektu. Jejich členění a velikost umožňují do značné míry rekonstruovat podobu někdejšího druhého patra tvrze, zbořeného zřejmě na sklonku 18. století.

Opatský palác ve stodole ?

Na tomto příkladě zaniklé významné sakrální stavby (benediktinského kláštera) můžeme sledovat, že i v poměrně nenápadné a utilitárně vyhlížející venkovské stavbě můžeme dospět k překvapivým zjištěním a objevům - zde byl v nenápadné farní stodole zjištěn jak pozdně gotický kostel, tak významné pozůstatky honosné románské architektury z 12. století.
Hradešín

Kostel jako "galerie" stavebních slohů

Na příkladě farního kostela sv. Jiří můžeme sledovat přímo "učebnicový" příklad postupného růstu sakrální stavby a "nabalování" jednotlivých slohových vrstev - od původní románské rotundy z 12. století až po neoslohové úpravy a dostavby na přelomu 19. a 20. století.

Strop pod podlahou aneb určení starší konstrukce pomocí druhotně použitých prvků

V průběhu přestaveb historických objektů docházelo pravidelně - zejména z úsporných důvodů - k druhotnému užití materiálu ze starší fáze stavby; v tomto případě části malovaného záklopového stropu, jehož dendrochronologické datování posléze umožnilo do značné míry rekonstruovat podobu a vývoj staršího objektu.

Torzo zaniklé stavby a otázky kolem její někdejší podoby a zániku

Na příkladě zaniklého královského sálu na hradě Zvíkov je možno sledovat průběh změn podoby dříve reprezentačních prostor tohoto sídla. Někdejší ústřední sál hradního paláce byl vlivem statických poruch stavby již v 16. století zrušen, jeho klenby sneseny a prostor předělen do dvou podlaží. Dnešní stav, po destrukcích z 18. a 19. století, pak působí jako poněkud nečitelný soubor gotických a renesančních slohových znaků.

Horšovský Týn, situování někdejší Říšské brány při domě čp. 105

V půdorysech historických měst velmi často narážíme na výrazné stopy zaniklých fortifikací; velmi výrazné bývají tyto stopy zejména v místech zaniklých městských bran. V jejich místě se často komunikace nápadně zužují, domy, které k branám přiléhaly mají dnes zdánlivě nelogické výstupky či rizality, původně na tyto objekty navazující. Tyto indicie, často v kombinaci s historickými mapovými podklady, mohou výrazně napomoci k lokalizaci zaniklých městských bran, případně i k určení jejich podoby.
Mašťov -obr. 1

Nelogická podoba členění fasády může upozornit na špatně provedenou opravu.

Na jednoduchém příkladu srovnání archivní fotografie a současného stavu můžeme zřetelně vidět, jak výraz stavby komolí absence původního formálního tvarosloví, která vede k celkové změně ve vzhledu.
Pelhřimov

Barevnost fasády

Barevnost fasády je z hlediska poznání v rámci SHP výstupem nejčastěji užívaným v památkové péči. Pro exaktní poznání jednotlivých vrstech barevných nátěrů exteriérů i interiéru se samozřejmě používají rozbory prováděné restaurátory a ostaními experty. Na příkladě nepsrávného odstínu použitého v Pelhřimově je dobře vidět jak barva změní výsledný vzhled celé stavby.
Hrochův Týnec

Spojení symbolické funkce s užitnou na případě kliky u dveří

Drobný uměleckořemeslný detail jakým je klika u vstupních dveří do kostela může být zároveň nositelem symbolických funkcí, které je také třeba při kulturněhistorickém hodnocení sledovat.
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-53